Klasa integracyjna w naszej Szkole

Klasa integracyjna w naszej Szkole!

Każdy, kto ma możliwość wychowywania się, uczenia się i wzrastania w szacunku do odmienności, otrzymuje szansę by stać się tolerancyjnym, wrażliwym, empatycznym oraz otwartym człowiekiem!

Już od września 2023 uczniowie naszej Szkoły będą mieli możliwość uczenia się w klasie integracyjnej.
Ideą klasy integracyjnej jest wspólne kształcenie zarówno uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jak i zdrowych we wzajemnej atmosferze tolerancji i szacunku.
Klasy integracyjne realizują podstawę programową kształcenia ogólnego. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.
Główne zadania klasy integracyjnej to:
• integrowanie uczniów z niepełnosprawnościami z uczniami zdrowymi, w ich naturalnym rówieśniczym środowisku,
• zrównoważenie szans na osiągnięcie wysokich wyników w nauce,
• wychowywanie i rozwój w szacunku, tolerancji oraz empatii na drugiego człowieka,
• udział w zajęciach realizowanych poprzez aktywne metody oparte na współpracy,
• nauczanie wielopoziomowe w ramach wspólnego programu nauczania poprzez modyfikowanie go z uwagi na potrzeby i możliwości konkretnego ucznia,
• stymulowanie rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wdrażanie go do pokonywania trudności w codziennym życiu.

Jak wygląda/funkcjonuje klasa integracyjna?

  1. Mała liczba osób w klasie (15-20 uczniów, w tym 3-5 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).
  2. Dwóch nauczycieli w klasie (nauczyciel przedmiotu oraz nauczyciel współorganizujący proces kształcenia).
  3. Dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapraszamy uczniów wraz z rodzicami do współtworzenia klas integracyjnych w naszej szkole ????

Napisz wiadomość

Szkoła Podstawowa nr 84
w Poznaniu

ul.  św. Szczepana  3,
61-465  Poznań

telefon/fax:  61  832  14  24
e-mail:  szkpd84@poczta.onet.pl

Skip to content