Rekrutacja do klasy 1 integracyjnej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Rekrutacja do klasy 1 integracyjnej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Szanowni Rodzice dzieci zamieszkujących na terenie miasta Poznania posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Serdecznie zapraszamy Państwa dzieci do klasy pierwszej integracyjnej   w roku szkolnym 2023/2024.

Bardzo prosimy, aby wnioski o przyjęcie Państwa dzieci do klasy pierwszej zostały złożone   w sekretariacie szkoły do dnia 14 kwietnia 2023 roku.

UWAGA: WNIOSKU NIE SKŁADA SIĘ PRZEZ SYSTEM NABÓR 

Do wniosku należy dołączyć:

– aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które jest wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,

– opinie o poziomie rozwoju i potrzebach edukacyjnych dziecka wydane przez innych specjalistów.

REGULAMIN REKRUTACJI (do pobrania w zakładce NABÓR)

Zgodnie z regulaminem rekrutacji zapraszamy Państwa do umówienia się na spotkanie ze szkolnym pedagogiem specjalnym tel. 61 832 14 24 w.28

Spotkania indywidualne rodziców i dziecka z pedagogiem specjalnym i wicedyrektorem odbywać się będą do dnia 14 kwietnia 2023 roku. 

Dnia 17 kwietnia 2023 roku zapraszamy na godzinne spotkanie dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej integracyjnej. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.00. 

Dnia 21 kwietnia 2023 roku o godzinie 12.00 zostanie podana do Państwa wiadomości lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej integracyjnej. 

W dniach od 21 do 26 kwietnia 2023 roku należy złożyć pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej integracyjnej. 

W dniu 28 kwietnia 2023 roku o godzinie 12.00 zostanie podana do Państwa wiadomości lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej integracyjnej.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji szkpd84@poczta.onet.pl

61 832 14 24 lub 690 809 939

Regulamin rekrutacji uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do klasy pierwszej integracyjnej                                                  w Szkole Podstawowej nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu

Zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.poz.502 oraz z 2022 r. poz. 566 i 644), doboru uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor za zgodą ich rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych.

Każdy uczeń z niepełnosprawnością ma prawo do edukacji w szkole w klasach: ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych – w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.

Zasady rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 84 im. Tadeusza Kościuszki

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Kwalifikacyjną, w której skład wchodzą:

– wicedyrektor szkoły,

– psycholog, pedagog specjalny,

– wychowawca oraz nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie integracyjnej.

Przebieg rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu:

  1. Złożenie wniosku oraz aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przez rodzica lub opiekuna prawnego w sekretariacie szkoły w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć:

– specjalistyczne opinie o poziomie rozwoju i potrzebach edukacyjnych dziecka.

2. Spotkanie rodziców i dziecka z pedagogiem specjalnym/pedagogiem szkolnym i wicedyrektorem w celu przeprowadzenia wywiadu oraz rozpoznania potrzeb edukacyjnych dziecka.

3. Spotkanie grupowe dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w celu obserwacji zachowań społecznych, współpracy w grupie rówieśniczej podczas zabaw.

4. Zebranie Komisji Kwalifikacyjnej w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, celem dokonania weryfikacji zebranej dokumentacji oraz kwalifikacji dzieci do klasy pierwszej integracyjnej.

5. Zapoznanie się dyrektora szkoły z opinią Komisji Kwalifikacyjnej celem podjęcia decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły. W przypadku braku miejsca lub braku możliwości realizacji celów nauczania i wychowania, dyrektor szkoły ma prawo odmówić przyjęcia ucznia do szkoły. O swojej decyzji dyrektor szkoły informuje zainteresowanych. Decyzja dyrektora szkoły nie podlega odwołaniu.

Informacje dodatkowe dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej integracyjnej w Szkole Podstawowej nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu:

O przyjęciu dodatkowo decydują:

– rodzaj i stopień niepełnosprawności,

– miejsce zamieszkania dziecka,

– możliwość zapewnienia przez szkołę warunków lokalowych, kadrowych, organizacyjnych, które mogą mieć wpływ na realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego raz innych form wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– zalecenie wynikające z orzeczenia o formie i miejscu kształcenia ze wskazaniem na klasę integracyjną,

– rozpoznanie potrzeb dziecka podczas wcześniejszych spotkań ze specjalistami na terenie szkoły.

Do klasy pierwszej integracyjnej nie zostaną przyjęci uczniowie, którzy przejawiają zachowania wskazujące na niedostosowanie społeczne mogące zagrażać bezpieczeństwu i  zdrowiu własnemu lub/i innych uczniów.

Napisz wiadomość

Szkoła Podstawowa nr 84
w Poznaniu

ul.  św. Szczepana  3,
61-465  Poznań

telefon/fax:  61  832  14  24
e-mail:  szkpd84@poczta.onet.pl

Skip to content