Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

  Pomocą psychologiczno-     pedagogiczną mogą być objęci   wszyscy potrzebujący   wsparcia  uczniowie, a w   szczególności z trudnościami   wynikającymi z:
 1) z niepełnosprawności;
 2) z niedostosowania  społecznego;
 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
 5) ze szczególnych uzdolnień;
 6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8) z choroby przewlekłej;
 9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10) z niepowodzeń edukacyjnych;
 11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów.

 Godziny pracy Psychologa i Pedagoga w budynku szkoły przy ul. św. Szczepana (klasy 0-5):

  Pedagog

Karina Witkowska- Choma
 Poniedziałek: 8.00 – 14.00
 Wtorek: 8.00- 14.00
 Środa: 8.00-14.00
 Czwartek: 8.00-14.30, 14.30-17.30 (dyżur dla rodziców)
 Piątek: 8.00-14.00

Psycholog

Dominika Kluj

Poniedziałek – 9.00 – 10.30

11.40- 12.40

Wtorek – 9.00 – 10.30

Środa – 9.00 – 12.00

Czwartek – 12.00 -15.00, 15.00 – 16.00 (dyżur dla rodziców)

 Godziny pracy Psychologa i Pedagoga w budynku szkoły przy ul. Łozowej (klasy 6-8):

Pedagog

Agnieszka Nawrocka

8.00 – 13.00 poniedziałek
8.00 – 13.00 wtorek
8.00 – 13.00 środa
11.00 – 15.30 czwartek i (od 15.30 do 16.30 dyżur dla rodziców)
7.05 – 10.00 piątek

Psycholog
Marianna Kuik – Karwacka

Poniedziałek: 10.00 – 12.30

Wtorek: 10.00 – 12.30

Czwartek: 9.30 – 15.30, 15.30 – 16.30 (dyżur dla rodziców)

Napisz wiadomość

Szkoła Podstawowa nr 84
w Poznaniu

ul.  św. Szczepana  3,
61-465  Poznań

telefon/fax:  61  832  14  24
e-mail:  szkpd84@poczta.onet.pl

Skip to content