Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-05

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Nagrania nie mają napisów ani tłumacza języka migowego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-10-05.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor
 • E-mail: szkpd84@poczta.onet.pl
 • Telefon: 61 8321424

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu
 • Adres: ul. Św. Szczepana 3 61-465 Poznań
 • E-mail: szkpd84@poczta.onet.pl
 • Telefon: 61 8321424

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku
Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu %.
Drzwi musisz otworzyć ręcznie.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Napisz wiadomość

Szkoła Podstawowa nr 84
w Poznaniu

ul.  św. Szczepana  3,
61-465  Poznań

telefon/fax:  61  832  14  24
e-mail:  szkpd84@poczta.onet.pl

Skip to content